นายโชติ ภาวศุทธิกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์


นายอภิชาต วิสิทธิ์วงษ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์


นางชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ


นางอัญชลี วิสิทธิ์วงษ์

หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา


นางลัดดา เจียนพันธ์

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์


นางเพ็ชรณิชา อิศรากุลสิริภัทร์

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ


นางรังสิมา วารีสุข

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี


นายจิรชัย นิ่มไชยนันท์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ


นายสมหมาย มีอาษา

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ


นายนรุตม์ วงศ์สาคร

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ


นายอภิวัฒน์ โตสุขโขวงศ์

นายแพทย์ชำนาญการ


นายฤทธิไกร ณ.ลำพูน

ทันตแพทย์ชำนาญการ


นางเพ็ญพร พัฒนเกรียงไกร

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ


นายรุ่ง จันทศิริ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางกาญจนา กิจบูรณะ

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ


นายนเรศ พูลอนันต์

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ


นายวุฒิพงศ์ จอสูงเนิน

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ


นายชูเกียรติ บุญเฟื่อง

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ


นางปานทิพย์ พงษ์พัฒนะ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


นางสาวพรจันทร์ สุวรรณมนตรี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางสาวประกอบพร ทิมทอง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางจิรนันท์ โตเขียว

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางสาวสุทิน พิศาลวาปี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางพรพรรณ สูงปานขาว

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาววราทิพย์ สามล

เจ้าหน้าที่เวชสถิติชำนาญงาน


นายขจรศักดิ์ พวงสมบัติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นายราเชษ สับสันติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นางนภาพันธ์ จบศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


คณะกรรมการระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์