นายสุพจน์ มีภู่

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นายธีระศักดิ์ พลบม่วง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นายภควัต กิตติธนสาร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นายรุ่งวิทย์ วารีสิริสิน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นางนภาพันธ์ จบศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวนาตยา แสงสุข

เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวกัญญาพัฒน์ อินอักษร

เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวทัศนีย์ ทรัพย์กร

เจ้าพนักงานธุรการ


นายวิโรจน์ ชมเชย

นายช่างเทคนิค


นายทรงกลด พันธ์อาทิตย์

นายช่างเทคนิค


นายสุรัตน์ ศรลัมภ์

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์


นายกิตติศักดิ์ ศิรินทร์วงษ์

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเคอร์