ICT Job Service

รายชื่อ ICT

นพอนันต์ พุฒิมโนสิทธิ์
ราเชษ สืบสันติกุล
สุภลักษณ์ ทาจวง
เสวก สอนแพร
นิพล วงค์วิไล
วราทิตย์ กมุทชาติ
ขจรศักดิ์ พวงสมบัติ
แก้วตา วัฒนารักษ์
พิสิฎฐ์ ประมายะยัง
นภาพันธ์ จบศรี
พัชญพิชา โยชุ่ม
วิโรจน์ ชมเชย
จริยาพร กวางแก้ว
สุพจน์ มีภู่
ธีระศักดิ์ พลบม่วง
ทรงกลด พันธ์อาทิตย์
สุรัตน์ ศรลัมภ์
ณัฐวุฒิ ทับทิมศรี
กิตติศักดิ์ ศิรินทร์วงษ์
กัญญาพัฒน์ อินอักษร

งานที่ยังไม่ได้ทำ 04-06-2020

เลขที่งาน วันที่ เวลา ตึก/อาคาร ชั้น หน่วยงาน ชื่อผู้แจ้ง ปัญหา รายละเอียด ช่าง
27375 2020-06-04 08:32:57 อาคาร 1 ชั้น 5 อายุรกรรมชาย 1 HardWare 6.111 ปริ้นแลปไม่ออก วิโรจน์ ชมเชย
27381 2020-06-04 09:10:53 อาคาร 1 ชั้น 1 OPD ศัลยกรรมกระดูก (เบอร์ 45) บุษ HardWare 4.109 สั่งปริ้นไม่ออก วิโรจน์ ชมเชย
27383 2020-06-04 10:02:59 อาคาร 3 ชั้น 7 ส่องกล้องทางเดินน้ำดีและตับอ่อน(ยูโร) พี่จินตนา HardWare hos หายจากหน้าจอคอม 7.148 สุรัตน์ ศรลัมภ์
27384 2020-06-04 13:30:26 อาคาร 7 OPD MED ชั้น 2 คลินิคโรคมะเร็งเด็ก HardWare 10.105 เข้า hos ไม่ได้ กิตติศักดิ์ ศิรินทร์วงษ์
27387 2020-06-04 11:16:51 อาคาร 1 ชั้น 1 OPD ศัลยกรรมกระดูก (เบอร์ 45) HardWare ติดอุปกรณ์คิวที่หลวงพ่อดำ วิโรจน์ ชมเชย
27389 2020-06-04 11:42:01 อาคาร 1 ชั้น 3 ICU. ศัลยกรรม HardWare ฆ่าไวรัสnotebook สุรัตน์ ศรลัมภ์
27390 2020-06-04 13:22:49 นอกโรงพยาบาล ร.พ.เมืองสี่แคว ห้องจิตรเวช HardWare 8.103 ลงโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์ กิตติศักดิ์ ศิรินทร์วงษ์
27393 2020-06-04 13:47:49 นอกโรงพยาบาล บ้านผู้อำนวยการ - HardWare จัดเก็บคอมพิวเตอร์ วิโรจน์ ชมเชย
27396 2020-06-04 14:20:33 อาคาร 6 สนับสนุนบริการ ชั้น 9 ฝ่ายพัสดุ - HardWare เดินแลนด์ กิตติศักดิ์ ศิรินทร์วงษ์
27399 2020-06-04 15:45:39 อาคาร 1 ชั้น 1 รับรองเรียน พี่ตอง HardWare แค๊ก office 5.129 วิโรจน์ ชมเชย